Soodusmüük

ABIVAHENDITE HÜVITAMISEST
Abivahend aitab säilitada erivajadusega ja puudega inimeste (sh laste) võimet hakkama saada igapäevaelu tegevustega ja ennetada tekkinud kahjustuse süvenemist. Abivahenditeks võivad olla näiteks mähkmed, proteesid, poti- ja dušitoolid, kargud, ratastoolid, kuuldeaparaadid jne.
Riigi soodustusega on abivahendid
 kuni 18-aastastele lastele (puudeta lapsele ainult eriarsti tõendi alusel);
 18-aastastele ja vanematele puudega inimestele;
 alates 16. eluaastast inimestele, kellel on tuvastatud osaline töövõime või töövõime puudumine või töövõime kaotus vähemalt 40 protsenti;
 vanaduspensioniealistele;
 inimestele, kellel on kuulmislangus alates 30 detsibellist (kuulmisabivahendi või heli ülekandesüsteemi ostuks) või inimestele, kellel on eemaldatud rind (rinnaproteesi ostuks) või silm (silmaproteesi ostuks).
Abivahendi soetamine
Abivahendi ostu või üürimist toetab riik, kui on olemas:
 füsioterapeudi, tegevusterapeudi, arsti või õe tõend, kus on abivahendi vajadus välja toodud. Samuti võib abivahendi vajadus olla välja toodud rehabilitatsiooniplaanis.
 Kehtiv isikliku abivahendi kaart.
o Kaarti saab taotleda sotsiaalkindlustusameti kodulehekülje kaudu. Kaart saadetakse postiga koju 3-5 päeva jooksul. Kui kaarti ei ole võimalik elektrooniliselt taotleda, saab pöörduda sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse.
Vajaliku abivahendi soetamiseks tuleb pöörduda otse abivahendit müüva ja üüriva ettevõtte poole, millega sotsiaalkindlustusamet on sõlminud lepingu. Infot ettevõtete teeninduskohtade ja kontaktandmete kohta leiab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.
Erisuse taotlemine
Mõnikord vajavad inimesed tulenevalt tervislikust või majanduslikust olukorrast erilahendusi. Taotlus erisuse saamiseks tuleb esitada sotsiaalkindlustusametile enne abivahendi soetamist. Erisust saab taotleda juhtudel, kui on vaja:
 abivahendit, mille maksumus ületab ette nähtud piirhinna (soovitakse piirhinna suurendamist) või abivahendit, millele ei ole kehtestatud hinda*;
 rohkem abivahendeid kui riigi soodustusega lubatud;
 abivahendit, mis puudub abivahendite loetelus*;
 kasutusel oleva abivahendi asemele uut abivahendit enne olemasoleva kasutusaja lõppu (juhul kui olemasolev abivahend on soetatud riigi soodustusega);
 abivahendi eest tasumisel omaosaluse vähendamist (lisada juurde selgitused ja põhjendused);
 muud põhjendatud erisust (sh üüritava abivahendi väljaost* jm).
Taotlusele tuleb lisada koopia abivahendi tõendist. Kui abivahendi vajadus on kirjas rehabilitatsiooniplaanis, siis abivahendi tõendit lisada ei ole vaja. 18-26-aastane välismaal õppija peab esitama ka koolitõendi koopia.
* märgitud juhtudel tuleb lisada kaks hinnapakkumust, mis vastavad inimese vajadustele ja on sarnase funktsionaalsusega. Hinnapakkumused peavad olema koostatud erinevate abivahendi ettevõtete poolt.
Lisainfot leiab ameti kodulehelt sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/abivahendi-vajajale.
Sotsiaalkindlustusamet
612 1360
 
 
О ВОЗМЕЩЕНИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ
Вспомогательные средства помогают людям с особыми потребностями и недостатком здоровья (в том числе детям)
сохранять самостоятельность и дееспособность в повседневной жизни, а также предупреждать усугубление возникшего
повреждения или недостатка здоровья. Вспомогательными средствами могут быть, к примеру, подгузники, протезы,
туалетные и душевые стулья, костыли, кресла-коляски, слуховые аппараты и т.п.
Право на вспомогательные средства с государственной льготой имеют:
 ребёнок в возрасте до 18 лет (ребёнок без недостатка здоровья – только на основании справки от врача-
специалиста);
 человек с недостатком здоровья в возрасте 18 лет и старше;
 человек в возрасте 16 лет и старше, у которого установлена частичная трудоспособность, отсутствие
трудоспособности или потеря трудоспособности в объёме не менее 40 %;
 человек в пенсионном возрасте по старости;
 человек, у которого установлена потеря слуха, начиная с 30 децибелов (для приобретения вспомогательных
средств улучшения слуха и систем передачи звука); или человек, у которого удалена грудь (для приобретения
грудного протеза); или человек, у которого удалён глаз (для приобретения глазного протеза).
Приобретение вспомогательного средства
Государство поддерживает приобретение или аренду вспомогательного средства, если имеется:
 Справка от физиотерапевта, эрготерапевта, врача или медсестры, в которой указана потребность во
вспомогательном средстве. Потребность во вспомогательном средстве может быть также указана в
реабилитационном плане.
 Действующая карта личного вспомогательного средства.
o Ходатайство о получении карты можнот подать на домашней странице Департамента социального
страхования. Карта будет доставлена на дом по почте в течение 3-5 дней. Если нет возможности
ходатайствовать о карте в электронном виде, можно обратиться в бюро обслуживания клиентов
Департамента социального страхования.
Для получения необходимого вспомогательного средства следует обращаться напрямую к предприятию, занимающемуся
продажей и арендой вспомогательного средства, с которым Департамент социального страхования заключил договор.
Информация о местах обслуживания и контактные данные предприятий доступны на домашней странице Департамента
социального страхования.
Подача ходатайства в особом порядке
Иногда, исходя из состояния здоровья или экономического положения, люди нуждаются в особых решениях.
Ходатайство о получении вспомогательного средства в особом порядке следует подать в Департамент
социального страхования до приобретения вспомогательного средства. В особом порядке можно ходатайствовать:
 о вспомогательном средстве, стоимость которого превышает предусмотренную предельную цену (ходатай
желает увеличить предельную цену), или о вспомогательном средстве, для которого не установлена цена*;
 о большем количестве вспомогательных средств, чем допускается государственной льготой;
 о вспомогательном средстве, которое не входит в перечень вспомогательных средств*;
 о новом вспомогательном средстве взамен уже использующегося вспомогательного средства до окончания срока
его эксплуатации (если имеющееся вспомогательное средство приобретено с государственной льготой);
 об уменьшении собственного участия при оплате вспомогательного средства (необходимо приложить
объяснения и обоснования);
 о другом обоснованном особом случае (включая выкуп арендуемого вспомогательного средства* и пр.).
К ходатайству следует приложить копию справки о потребности во вспомогательном средстве. Если потребность во
вспомогательном средстве указана в реабилитационном плане, справку о потребности во вспомогательном средстве
прилагать не нужно. Учащийся в возрасте 18-26 лет, обучающийся за рубежом, должен представить также копию
справки из учебного заведения.
* В указанных случаях необходимо приложить два соответствующих потребностям человека ценовых предложения на
вспомогательные средства со схожими функциональными характеристиками. Ценовые предложения должны быть
составлены двумя разными предприятиями, предлагающие вспомогательные средства.
Дополнительная информация: sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/abivahendi-vajajale.
Департамент социального страхования: tелефон 612 1360; info@sotsiaalkindlustusamet.ee

Meist

Teresa.ee on loodud inimestele, kes igapäevatoimetulekus vajavad erinevaid abivahendeid.
Abivahendi valikul on abiks abivahendi spetsialist ning vajadusel ka füsio- ja tegevusterapeut.